polski english

Kwalifikacja KROK PO KROKU!

 
Uwaga!!! 
 
W sprawie wymiany naukowej należy kontaktować się z LORE DROGĄ MAILOWĄ: lore@bialystok.ifmsa.pl
 
_______________________________________________________________________________________

______________

Prezentacja dostępna jest też TUTAJ jeśli ktoś woli interaktywną formę wiedzy ;)

1. Wszyscy aplikujący na wymianę naukową SCORE muszą być członkami IFMSA-Poland!

 

Na wymianę naukową SCORE mogą jechac studenci wszystkich kierunków Uczelni Medycznych, po każdym roku studiów!

UWAGA: Studenci ostatniego roku mogą ubiegać się o wyjazd na wymianę naukową, jeśli planowana data zakończenia wymiany naukowej nie jest późniejsza niż 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku ogłoszenia wyników kwalifikacji.

_______________________________________________________________________________________


2. Warunkiem wyjazdu jest spełnienie tzw. Exchange Conditions (EC), czyli wymagan stawianych przez dany kraj.

Koniecznością jest wybór max. 3 krajów.

_______________________________________________________________________________________

UWAGA!! O przydzieleniu projektu decyduje NORE kraju przyjmującego.

UWAGA!! Jeśli student już zakwalifikuje się do danego kraju, a okaże się, że nie ma w bazie projektów na które chce/może pojechać, to jest równoznaczne z rezygnacją, a więc taka osoba traci punkty oraz możliwość wyjazdu do innego kraju w tym samym roku.

_______________________________________________________________________________________

Lista kontraktów SCORE na sezon 2016/2017:

 KONTRAKTY

BI oznacza wymianę bilateralną (student wyjeżdża i w to miejsce do Polski przyjeżdża student z danego kraju),

UNI wymianę unilateralną (jest to wymiana jednostronna, student wyjeżdża i nikt nie przyjeżdża w jego miejsce).
 
Rożnica w wymianie BI i UNI odnosi się głównie do wysokości opłat => Opłaty.
 
W tym roku z ramienia SCORE dostępne są jedynie kontrakty BILATERALNE!
_______________________________________________________________________________________
 
 
3.Wymagane  Dokumenty
 
 
Wszystkie potrzebne Ci dokumenty znajdują się z zakładce Dokumenty do pobrania.
 
DEADLINE!
Formularz papierowy- do 14.11.2017r.
Formularz elektroniczny- do 17.11.2017r.
 
 
_______________________________________________________________________________________
 

4. Komisja Kwalifikacyjna- przydzielanie punktów

Zadaniem Komisji jest sprawiedliwie przydzielić punkty wszystkim osobom aplikującym na wyjazd SCORE, zgodnie z punktacją podaną
w Regulaminie SCORE IFMSA-Poland:

 

 UWAGA!!! Do punktacji nie jest liczona sama obecność na konferencji!
Liczony jest TYLKO czynny udział.

 

Dalsze etapy procesu kwalifikacyjnego:

5. Weryfikacja punktacji przez Koordynatora Narodowego ds. Wymiany Naukowej

6. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach SCORE

26.11.2017r. - Ogłoszenie listy ogólnopolskiej wczesnej SCORE

26.12.2016r.- Ogłoszenie listy ogólnopolskiej późnej SCORE

 

_______________________________________________________________

Wybór kraju i projektu oraz warunki wymiany

Koniecznością jest wybór max. 3 NMO (National Member Organisation):
-o przydzieleniu kraju decyduje polski NORE na podstawie punktacji.

Każdy kraj organizujący Wymianę Naukową SCORE określa wymagania wobec studentów przyjeżdżających. Wymagania mogą dotyczyć szczepień, zaświadczeń lekarskich nt. stanu zdrowia, ubezpieczenia, certyfikatu językowego lub zaświadczeń z uczelni, itp.

Zadaniem studenta jest PRZED wyborem krajów i złożeniem aplikacji, upewnić się, że spełnia wszystkie Exchange Conditions (EC), czyli warunki wymiany danego kaju.

Warunki wymiany naukowej (Exchange Conditions) w wybranych państwach: http://ifmsa.org/exchange/score/explore/exchange-conditions

Uwaga! Kraje/NMO trzeba wpisywać w kolejności preferencji!
Upewnijcie się czy odpowiadają Wam warunki wymiany i czy je spełniacie.

Należy wymienić tylko te kraje, do których chcecie, a przede wszystkim jesteście w stanie pojechać (biorąc pod uwagę kwestie finansowe, kulturowe itp.)

Jeśli interesuje Was tylko jeden konkretny kraj to możecie wpisać tylko to jedno państwo!

 

Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji student wybiera 3 projekty z kraju, do którego został zakwalifikowany i wpisuje je w kolejności od najbardziej pożądanego.
-o przydzieleniu projektu decyduje NORE kraju przyjmującego.

Pamiętajcie, aby przy wyborze kraju, zwrócić uwagę, czy w bazie tego kraju są aktualne i dostępne projekty odpowiadające Waszym zainteresowaniom oraz czy spełniacie Exchange Conditions (EC) tego kraju!

Jeśli już zakwalifikujecie się do danego kraju, a okaże się że nie ma w jego bazie projektów, na które chcecie/możecie pojechać jest to równoznaczne z rezygnacją, a więc tracicie punkty bez możliwości wyjazdu do innego kraju zarówno w ramach SCORE jak i SCOPE w roku akademickim, w którym rezygnujecie, a ponadto- zależnie od czasu rezygnacji- możliwe, że nawet i w roku następnym.

Baza projektów: http://ifmsa.org/exchange/score/explore/projects

_________________________________________________________________________________________________________

Egzamin językowy

Egzamin językowy na potrzeby SCOPE i SCORE jest przeprowadzany w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
O terminach egzaminów dowiesz się w stosownym czasie na fanpage'u IFMSA-Poland o.Białystok.

Certyfikat językowy gotowy do druku znajduje się w zakładce:
Dokumenty do pobrania

We wszystkich krajach obowiązuje język angielski!

UWAGA!! Ocena niższa niż 4 dyskwalifikuje z wyjazdu.

_________________________________________________________________________________________________________

Kwestionariusz kwalifikacyjny

Kwestionariusz gotowy do drukuznajduje się w zakładce: 
Dokumenty do pobrania

UWAGA! Nieprawidłowo wypełniony kwestionariusz powoduje automatyczną dyskwalifikację z procesu kwalifikacyjnego na wymianę!

Zanim oddacie go LORE (Koordynatorowi Lokalnemu ds. Wymiany Naukowej) upewnijcie się czy poprawnie uzupełniliście wszystkie najważniejsze punkty:

-Kolejność podanych krajów/NMO musi być zgodna z Waszymi preferencjami,
zaczynając od kraju do którego najbardziej chcecie pojechać!
-Średnia ocen z poprzedniego roku potwierdzona przez Dziekanat,
-działalność w kołach naukowych potwierdzona przez opiekunów kół,
-podpisane oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń finansowych
w przypadku utraty wyjazdu na wymianę naukową nie z winy IFMSA–Poland.

Do kwestionariusz załączcie kserokopie prac naukowych wymienionych w kwestionariuszu (ksero abstraktu).

UWAGA! Przy wypisywaniu Waszej aktywności naukowej związanej z udziałem w konferencjach prosimy wpisywać jedynie te konferencje w których braliście CZYNNY udział tzn. wygłaszaliście swoją pracę.
Do punktacji nie jest liczona sama obecność na konferencji!

 

Na podstawie dostarczonych przez Was dokumentów, zaświadczeń, certyfikatów itp. Komisja Kwalifikacyjna Oddziału podlicza zdobyte przez Was punkty.

Rzetelne uzupełnienie kwestionariusza, które umożliwi sprawiedliwe podliczenie punktów
to WASZE ZADANIE!

Aktualny taryfikator punktowy znajduje się w Regulaminie SCORE.

Wpisując nazwę kraju na kwestionariuszu kwalifikacyjnym zawsze należy podać:     
->NMO (np. IFMSA-Brazli lub Brazylia DENEM a nie samo Brazylia),
->rodzaj kontraktu (BI czy UNI)
->w przypadku kontraktu na ściśle określony termin, wybrany miesiąc (dotyczy IFMSA-Brazil, Bułgarii, Chin, Finlandii, Indonezji, Korei Południowej, Macedonii, Portugalii, Rosji, Tajlandii, Tajwanu, Włoch) .

Termin wyjazdu do krajów, które nie mają ściśle określonego miesiąca, w którym obowiązuje kontrakt, student wybiera dopiero po zakwalifikowaniu się (na podstawie EC oraz dostępności wybranych przez siebie projektów).

_________________________________________________________________________________________________________

Kwalifikacja łączona

Istnieje możliwość wspólnego wyjazdu maksymalnie 3 osób!

 

Warunki które trzeba spełnić, aby móc aplikować o wyjazd w ramach Kwalifikacji Łączonej są opisane w punkcie 3.8 Regulaminu SCORE.

Pamiętajcie: Podczas Kwalifikacji np. 3 osób bierzemy pod uwagę punktację osoby z najmniejszą ilością punktów!

Podstawą ubiegania się o wspólny wyjazd jest poprawne wypełnienie pola "Aplikacja łączona" oraz identyczna kolejność wybranych krajów/NMOw Kwestionariuszu kwalifikacyjnym!

 

Po zakwalifikowaniu się do jednego z wybranych krajów, wszystkie osoby jadące w ramach kwalifikacji łączonej są zobowiązane wpisać w uwagach, zarówno do NORE-in jak i NORE-out, w swoim AF (Application Form) w bazie ifmsa.org, adnotację z imieniem i nazwiskiem osoby, z którą chcą jechać oraz informację, że proszą o przydzielenie do tego samego miasta.

NORE IFMSA-Poland nie odpowiada za przydzielanie projektów osobom zakwalifikowanym!

_______________________________________________________________________________________

 
Uwaga!!! 
 
W sprawie wymiany naukowej należy kontaktować się z LORE DROGĄ MAILOWĄ : lore@bialystok.ifmsa.pl
*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Białystok
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl